ŻACZEK dla klas II SP

                                                              ŻACZEK 
  współpraca z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wojewódzką Biblioteką  Publiczną
Konkurs dla uczniów klas II szkół podstawowych mający na celu rozwijanie zainteresowania nauką wśród dzieci w wieku 8-9 lat poprzez ukazanie postaci i obiektów ważnych dla nauki polskiej oraz atrakcyjnych sposobów zdobywania wiedzy przy wykorzystaniu zasobów dziedzictwa kulturowego Krakowa. (listopad 2014 – marzec 2015)
 

Rezultatem mają być prace w formie książki pt.KSIĘGA TAJEMNIC(wykonane przez zespoły 4-6 dzieci)

Zgłoszenia -od 15 października  2014 do 31 stycznia 2015

Realizacja wycieczek, warsztatów muzealnych i spektakli - od 3 listopada 2014 do 14 marca 2015

Oddawanie pracKSIĄG TAJEMNIC (Oddział dla Dzieci, WBP, ul.Rajska)- 23-28 marca 2015

Gala rozdania nagródAula Collegium Maius UJ - II tydzień kwietnia 2015 

Wystawa (Oddział dla Dzieci, WBP, ul.Rajska) -od 13 do 30 kwietnia 2015

Koszty:

wycieczka WYPRAWA DO WRÓT MĄDROŚCI po Dzielnicy Uniwersyteckiej – 10 zł/dziecko

spektakl + warsztaty edukacyjne pt.„ ŻACZEK I TAJEMNA KSIĘGA (w szkole) – 10 zł/dziecko

warsztaty muzealne pt. „U ŹRÓDEŁ WIEDZYw Muzeum UJ Collegium Mauis  - 3 zł/dziecko

 


REGULAMIN KONKURSU - IV EDYCJA 2014/2015

MUZEUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO, WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, AKADEMIA ŻAKOWSKA oraz STOWARZYSZENIE SZERSZE HORYZONTY

ZAPRASZAJĄ UCZNIÓW KLAS II SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

do udziału w IV edycji konkursu

ŻACZEK KRAKOWSKI

 
 
I.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Celami konkursu są przede wszystkim:

·      rozwijanie zainteresowania nauką wśród dzieci w wieku 8-9 lat poprzez ukazanie postaci i obiektów ważnych dla nauki polskiej oraz atrakcyjnych sposobów zdobywania wiedzy przy wykorzystaniu zasobów dziedzictwa kulturowego Krakowa.

·      umożliwienie nabycia trwałej i wszechstronnej wiedzy i jej wykorzystanie w różnych sytuacjach szkolnych  i życiowych. 

·      Pobudzenie dzieci do samodzielnego myślenia, inicjatywy, chęci współpracy i kształcenie umiejętności porozumiewania się przy osiąganiu wspólnych zamierzeń

·      wzrost zainteresowania bliższym i dalszym otoczeniem oraz motywacji do zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi

·      nabywanie i rozwijanie kompetencji kluczowych na poziomie właściwym dla wieku wczesnoszkolnego

·      zwrócenie uwagi na estetykę, rozwijanie wrażliwości artystycznej i ekspresji plastycznej

2.    Organizatorami konkursu są: Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Akademia Żakowska i Stowarzyszenie SZERSZE HORYZONTY

3.    Konkurs jest prowadzony przez organizatorów na terenie miasta Krakowa i trwa od 3 listopada do 28 marca.2015 r.

4.    Rezultatem konkursu będą wykonane przez dzieci “KSIĘGI TAJEMNIC” z zastosowaniem różnych technik plastycznych

 
II. UCZESTNICY KONKURSU

1.    Konkurs adresowany jest do dzieci z klas II szkół podstawowych, jak również do nauczycieli zgłoszonych klas

2.    W konkursie ze względu na jego przesłanie i cele powinny brać udział całe klasy.

3.    Z każdej placówki może być zgłoszona dowolna ilość klas.

 
III. ZASADY KONKURSU

4.    Zgłoszenie klasy do konkursu w terminie najpóźniej do 31 stycznia 2015formularz zgłoszenia należy przesłać pod adres elektroniczny: szer.hor@gmail.com lub faxem na numer 12 353 06 76. Uwaga! wzór zgłoszenia znajduje się w załączniku do regulaminu.

5.    Przygotowanie tematyczne klasy przez nauczyciela lub udział zgłoszonej klasy w trzech zaproponowanych przez organizatorów aktywnych formach zajęć przygotowujących w terminie od 3  listopada 2014 do 14 marca2015 r.

·      “ U ŹRÓDEŁ WIEDZY ”warsztaty muzealne w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego – czas trwania 45 – 60 min, cena od dziecka 3zł (możliwość realizacji od 3 listopada 2014 r.). Rezerwacja:  joanna.slaga@uj.edu.pl

·       “WYPRAWA DO WRÓT MĄDROŚCI” – zajęcia edukacyjne podczas wycieczki po Krakowie obejmującej doświadczenia poszukujące na terenie Dzielnicy Uniwersyteckiej (obejmujące wejście do kościoła św. Anny oraz kilku budynków uniwersyteckich –  m.in. Collegium Novum, Collegium Witkowskiego) łączny czas trwania: ok. 2 godzin zegarowych, cena 10 zł/dziecka (możliwość realizacji od 3 listopada 2014 r.) Rezerwacja: tel. 515 076 126 lub 511 727 104

·      “ŻACZEK I TAJEMNA KSIĘGA” – zajęcia w placówce szkolnej obejmujące mini formę teatralną oraz warsztaty tematyczne - łączny czas trwania: 45-60 min, cena 10 zł/dziecka (możliwość realizacji od 3 listopada 2014 r.) Rezerwacja: tel. 515 076 126 lub 511 727 104

 

6.    Przygotowanie przez klasę kilku (3-5) „KSIĄG TAJEMNIC” w różnych technikach plastycznych- prezentujących zdobyte wiadomości i ciekawostki. Prace powinny być zaprojektowane i wykonane samodzielnie przez zespoły liczące ok. 4-5 dzieci, jako podsumowanie ich udziału w aktywnych formach zajęć realizowanych przez nauczyciela lub organizatorów. Uwaga! Ilość powstałych prac powinna być zgodna z ilością pracujących zespołów. Dobór dzieci do poszczególnych zespołów powinien być losowy lub zgodny z preferencjami dzieci.

7.    Prace powinny mieć metryczkę umieszczoną na ostatniej stronie której wzór znajduje się na stronie www.akademiazakowska.pl

8.    Prace konkursowe oraz opisy lub dokumentację nauczycieli (max. 2 str A4) należy dostarczyć organizatorom konkursu wyłącznie w dniach od 23 do 28 marca 2015 r. pod adres Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1, 31-124 Kraków z dopiskiem „KONKURS –ŻACZEK KRAKOWSKI”..

9.    Oceny prac dzieci oraz podpisanych opisów lub dokumentacji nauczycielskich dokona komisja powołana przez organizatorów przyznając dyplomy, nagrody, wyróżnienia i kwalifikując prace na wystawę pokonkursową. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych: organizatorów

10.              Decyzja jury jest ostateczna.

 

IV.             UWAGI KOŃCOWE

11.              Gala finałowa – wręczanie dyplomów i nagród - odbędzie się ok. 10 kwietnia 2015 r– o godzinie i miejscu gali organizatorzy zawiadomią laureatów

12.              Wystawa pokonkursowa prac odbędzie się od 13 do 30 kwietnia 2015 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy ul, Rajskiej.

13.              Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac, zastrzegają sobie prawo publikacji i reprodukcji prac konkursowych, z zaznaczeniem nazwisk autorów, bez wypłacania honorariów autorskich.

 
WAŻNE

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia przez nauczycieli zajęć tematycznych związanych z wykonaniem przez uczniów KSIĄG TAJEMNIC organizatorzy przewidują przeprowadzenie warsztatów metodycznych dla nauczycieli pragnących zapoznać się bliżej z założeniami i zasadami ujętymi w regulaminie konkursu. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego. Formularz zgłoszenia na kurs znajduje się na stronie www.akademiazakowska.pl

 

Informacje o konkursie można będzie również uzyskać na stronach internetowych organizatorów

lub telefonicznie pod numerem 0 515 076 126 - Aleksandra Rzońca,

i/lub mailowo: szer.hor@gmail.com, kontakt@akademiazakowska.pl

 
Załącznik 1:

KARTA  ZGŁOSZENIA  GRUPY/KLASY  DO   KONKURSU ŻACZEK

rok szkolny………………..

       Uwaga! Każda grupa/klasa powinna być zgłoszona oddzielnie 

 

nazwa,  adres  i  telefon szkoły lub placówki/organizacji 

…………………………………………………………………………………………………...

 klasa …….    liczba  uczniów/uczestników ………………

imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna ……………………………………………

kontakt telefoniczny oraz e-mail nauczyciela/opiekuna :

<